Begeleiding
 • Mentoren
 • Teamleiders en locatiedirecteuren
 • Decanaat
 • Het school ondersteunings team
Elke klas heeft een mentor, die in grote lijnen de volgende taken heeft:
 • Het begeleiden van het leerproces van de leerlingen;
 • Het onderhouden van de contacten tussen ouders en school. De mentor is hierbij voor de ouders het eerste aanspreekpunt;
 • Het regelen van een aantal organisatorische zaken voor leerling en klas;
 • Het bewaken en begeleiden van het groepsproces.
Namen en e-mailadressen van de mentoren vindt u hier.
Alle leerjaren hebben een teamleider, die globaal de volgende taken heeft:
 • Het bewaken van de studieresultaten;
 • De coördinatie van de rapportage aan ouders;
 • De coördinatie van ouderavonden, Student Led Conferences etc.;
 • Het aansturen van de klassenmentoren;
 • Het houden van toezicht op de dagelijkse gang van zaken;
 • De coördinatie van evenementen, activiteiten, excursies etc.
Beide locaties hebben een locatiedirecteur, die in dit kader de volgende taken heeft:
 • De coördinatie van dag-, evenementen- en jaarroosters, datumplanning en gebouwvoorzieningen;
 • Het aansturen van de teamleiders;
 • Het coördineren van de onderwijskundige processen;
 • Het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid.

 • L.W.
  Ran

  teamleider klas 1
  Mecklenburglaan

  e-mail

 • J.C. van der
  Velden

  teamleider klas 2
  Mecklenburglaan

  e-mail

 • G.L.A. van
  der Kleij

  teamleider klas 3
  Mecklenburglaan

  e-mail

 • R.M.
  Paijens

  locatiedirecteur
  Mecklenburglaan

  e-mail


 • J.P.
  Brand

  teamleider M3/4
  Ramlehweg
   

  e-mail

 • P.L.H.M.
  Claessens

  teamleider H4/5
  Ramlehweg
   

  e-mail

 • E. van der
  Winden

  coördinator organisatie
  toetsen en examens
  Ramlehweg

  e-mail

 • M.
  van Dijk

  teamleider V4/5/6
  Ramlehweg
   

  e-mail

Gedurende hun schoolcarrière moeten de leerlingen meermalen een keuze maken die verregaande consequenties kan hebben voor hun uiteindelijke studie- of beroepskeuze. De decanen van de school begeleiden de leerlingen bij het nemen van zo goed en zo verstandig mogelijke beslissingen. De decanen houden zich bezig met een grote verscheidenheid aan onderwerpen:
 • Alle kwesties met betrekking tot de keuze van vakkenpakketten en profielen;
 • Veranderingen in eisen en opzet van vervolgopleidingen en de consequenties daarvan voor de studie- en beroepskeuze;
 • Regelingen met betrekking tot studiekosten en studietoelagen;
 • De “loopbaan” van de leerlingen, in overleg met de leerlingen zelf en hun ouders, de mentor en de teamleider;
 • Mondelinge en schriftelijke voorlichting aan alle klassen tijdens het schooljaar;
 • Mondelinge voorlichting aan de ouders tijdens de kennismakingsavonden;
 • Het organiseren van projecten zoals proefstuderen, meeloopdagen, studiekeuze-workshops van de Erasmus Universiteit, bezoek diverse opleidingen;
 • Het organiseren van bezoeken aan voorlichtingsmarkten zoals de Interscholaire, de Studiebeurs Rotterdam en de MBO-opleidingsmarkt;
 • De nota “Na het eindexamen”, die de leerlingen van de examenklassen in oktober ontvangen;
 • Verschillende voorlichtingsbijeenkomsten, waarbij (veelal oud-leerlingen als) deskundigen van vervolgopleidingen de leerlingen wegwijs maken. Onze SOS-avond (studenten over studies) is inmiddels een traditie;
 • Persoonlijke gesprekken met individuele leerlingen.
 • De leerlingen kunnen altijd bij hun decaan terecht voor informatie of overleg. Zij worden geacht daarbij ook zelf initiatief te nemen. Uiteraard kunnen ook ouders bij de decanen terecht voor informatie.

  • H. de
   Heus

   decanaat
   M4 + H4/5

   e-mail

  • M.H.E.
   Godwaldt

   decanaat
   V4/5/6

   e-mail

  Helaas zijn er leerlingen die tijdens hun schoolperiode te maken krijgen met ernstige problemen. Voor hen en/of hun ouders is er de mogelijkheid zich te wenden tot een van de volgende mensen:

  Zorgcoördinator
  Mw. M.C. Van Wijngaarden coördineert de leerlingzorg en bespreekt met het School Ondersteunings Team de aard en voortgang van de begeleiding. Het team bestaat uit de leerlingbegeleiders, de remedial teacher, de schoolverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar en op afroep de politie, de begeleider passend onderwijs of de consulent van het Zorgloket van Koers VO.
  Voor bespreking van een leerling in het team wordt altijd vooraf toestemming gevraagd aan de ouders en/of de leerling zelf.

  Leerlingbegeleiders
  Mw. M.J.E. Martens en mw. J.M. van der Pijl zijn docenten die speciaal zijn opgeleid in het luisteren naar en het spreken met leerlingen met problemen. Zij zijn onder andere gespecialiseerd in faalangstreductie en geven (indien mogelijk) individuele trainingen. Zij onderhouden ook contacten met instanties voor hulpverlening.

  Remediale hulp
  Alle brugklasleerlingen doen mee aan een dyslexietest. Afhankelijk van de uitslag van die test wordt bekeken of de dyslectische leerling door de eigen remedial teacher begeleid kan worden of dat er een advies wordt gegeven voor externe begeleiding. Voor informatie hierover kunt u terecht bij onze remedial teacher Mw. Jacobs.

  Schoolverpleegkundige
  De schoolverpleegkundige is verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar u terecht kunt voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren.
  In het eerste en voorlaatste schooljaar van het voortgezet onderwijs krijgen jongeren een gesprek met een jeugdverpleegkundige op school. De gesprekken gaan bijvoorbeeld over gezondheid, eten, slapen, vrije tijd, gedrag en puberteit. Meisjes krijgen in het jaar dat ze 12 jaar worden een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze zogenaamde HPV-vaccinatie is gratis, maar niet verplicht. Als leerlingen veel school verzuimen vanwege ziekte kan de verpleegkundige ze met hun ouders oproepen voor een gesprek.
  Gesprekken met de jeugdverpleegkundige zijn vertrouwelijk. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de overleggen van het School Ondersteuning Team, waarin zorgen over de ontwikkeling van de jongere besproken worden. Dit is in overleg met de ouders. De jeugdverpleegkundige op de Mecklenburglaan is mw. Kyeremateng, te bereiken via tel: 010-4444608/06-10543773 of per e-mail: l.kyeremateng@cjgrijnmond.nl. De jeugdverpleegkundige op de Ramlehweg is mw. Van der Hoek, te bereiken via tel: 010-4444608/06-12673444 of per e-mail: lianne.van.der.hoek@cjgrijnmond.nl
  Zij zijn te consulteren door leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van de school.

  Schoolmaatschappelijk werk
  Sommige problemen zijn zó groot en ingewikkeld dat er extra hulp nodig is. Bijvoorbeeld als het om situaties buiten school gaat die de schoolprestaties en het welbevinden van de leerling in de weg staan. De schoolmaatschappelijk werker houdt een wekelijks spreekuur op beide gebouwen en is te consulteren door leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van school. Zij onderhoudt ook contacten met instanties voor hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker is mw. Van der Hoeven, tel. 06-11904299 en per e-mail annevanderhoeven@flexusjeugdplein.nl of smw@llr.nl.
  Privacy en zorg
  Het verzamelen van gegevens van leerlingen valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik ervan tegen te gaan. Het leerlingvolgsysteem is daarom alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling in de school.
  Gegevens over leerlingen uit het leerling- en zorgdossier worden dus alleen binnen de school gebruikt. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat de school met alle gegevens vertrouwelijk omgaat en dat de school geen informatie verstrekt aan derden zonder toestemming van ouders/wettelijk voogden.

  De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  Het Libanon Lyceum is verplicht te werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het doel van deze methode is om kindermishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en tegen te gaan. Het gaat erom dat er op tijd wordt gesignaleerd en dat er iets gedaan wordt met de signalen.

  Werken met de meldcode
  Om te kunnen werken met de meldcode zijn de zorgcoördinator en SMW getraind.
  Over het doen van een melding overlegt de zorgcoördinator, vooraf met de afdelingsconrector en stelt de rector op de hoogte. De melding wordt gedaan namens school. De ouders /verzorgers van de leerling worden op de hoogte gesteld van de melding, tenzij dit niet mogelijk is in verband met de veiligheid van de medewerker, de veiligheid van de leerling of van anderen, of als redelijkerwijs gevreesd moet worden dat de leerling zich daardoor terug zal trekken en geen contact meer met de melder zal houden.

  Vragen van toestemming
  Bij het verstrekken van gegevens van een leerling aan een ander, dus ook bij het doen van een melding aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of aan het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld, geldt als hoofdregel dat de school zich inspant om toestemming voor zijn melding te krijgen. Geven ouders/verzorgers van een leerling toestemming, dan kan een melding worden gedaan. Weigeren de ouders/verzorgers van een leerling, ondanks de inspanning van de school toestemming te geven, dan maakt de school een nieuwe afweging. Bij het besluit om de geheimhouding te doorbreken, speelt de positie van de leerling een belangrijke rol.

  Leeftijdsgrenzen bij het vragen van toestemming
  De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat een leerling vanaf 16 jaar zelf toestemming mag geven aan de school voor het verstrekken van gegevens aan een ander (al dan niet in de vorm van
  het doen van een melding). Als het gaat om een leerling van 12 tot 16 jaar die nog thuis woont, moet er gesproken worden met de ouders. Van het vragen van toestemming kan worden afgezien in verband met de veiligheid van de leerling, van de beroepskracht of die van anderen.

  Advies Meldpunt Kindermishandeling
  Bij het AMK is er sprake van meldrecht. Het meldrecht biedt iedere docent met een beroepsgeheim of andere zwijgplicht, het recht om een vermoeden van kindermishandeling bij het AMK te melden. Ook als de leerling daar geen toestemming voor geeft. Daarnaast biedt het meldrecht de beroepskracht het recht om informatie over de leerling te verschaffen als het AMK daar in verband met een onderzoek naar vraagt.

  Stedelijk Instrument Sluitende aanpak (SISA)
  Onze school is aangesloten bij het SISA-signaleringssysteem. Dit zorgt ervoor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben worden geregistreerd in een computersysteem waardoor hulpverlening beter kan worden afgestemd. Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement zoals de wet bescherming persoonsgegevens voorschrijft.


  • M.C. van
   Wijngaarden

   zorgcoördinator


   e-mail

  • M.J.E.
   Martens

   leerlingbegeleider


   e-mail

  • J.M. van
   der Pijl

   leerlingbegeleider


   e-mail

  • P.C.M.
   Jacobs

   Remedial teacher


   e-mail

  • A. van der
   Hoeven

   schoolmaatschap-
   pelijk werk

   e-mail

  • A.
   Wilson

   begeleider pas-
   send onderwijs

   e-mail

  Documenten

  Schoolprofiel
  Libanon Lyceum
  2014

  klik hier om
  het schoolprofiel te lezen

  Concept zorgplan
  2012-2016

  klik hier om
  het zorgplan te lezen
  Dyslexie
  Dyslexie
  Leerlingen met de diagnose dyslexie komen in aanmerking voor extra begeleiding door de orthopedagoog/dyslexiecoach. De begeleiding is erop gericht de leerling zelfstandig te maken waar het haar/zijn eigen leerproces betreft. Er wordt aandacht besteed aan het omgaan met de dyslexie, een goede studie-aanpak, het gebruik van hulpmiddelen en/of specifieke ondersteuning voor de moderne vreemde talen. In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen met (complexe) dyslexie ondersteuning op verzoek. In de hogere leerjaren blijft de orthopedagoog het aanspreekpunt en wordt samen met de leerling gezocht naar oplossingen bij specifieke leerproblemen. Bij alle dyslectische leerlingen wordt in kaart gebracht tegen welke specifieke (leer)problemen zij aanlopen.
  Indien een leerling geen officiële dyslexieverklaring heeft maar er is een vermoeden van dyslexie dan volgt een screeningonderzoek en ev. extern onderzoek door een psycholoog of orthopedagoog. De leerling krijgt een voorlopige dyslexiepas die maximaal 3 maanden geldig is. In die tijd heeft de leerling recht op bovenstaande faciliteiten bij toetsen. De officiële dyslexieverklaring dient afgegeven te zijn door een GZ-psycholoog.

  Faciliteiten
  De dyslectische leerlingen hebben recht op extra tijd bij toetsen: 10 minuten voor toetsen van 50 minuten, 20 minuten voor toetsen van 100 minuten. Bij het centraal examen hebben de leerlingen recht op een standaard tijdsverlenging van 30 minuten. Bij de moderne vreemde talen geldt dat bij de normering van de toetsen rekening wordt gehouden met het feit dat deze leerlingen veel moeite hebben met het juist spellen van woorden.
  Daarbij wordt aangetekend dat ook bij hen de spelling wel degelijk wordt meegewogen in het cijfer maar dat hiervoor een maximum aantal aftrekpunten geldt. Een uitzondering geldt voor de toetsen spelling Nederlands waarbij het de spelling is die wordt beoordeeld en bij toetsen Engels, Frans en Duits waarbij het woordenboek gebruikt mag worden. Bij deze toetsen gelden voor alle leerlingen dezelfde normen.

  Bij het Centraal Examen gelden de voorschriften voor spellingcorrectie zoals door de overheid voorgeschreven. Spelling weegt echter voor alle leerlingen nooit zwaarder dan ongeveer een tiende van het totaal aantal te behalen punten. Een (dyslectische) leerling kan nooit meer dan één punt aftrek krijgen voor spelling en kan deze compenseren door tekstbegrip en andere taalvaardigheden. Het centraal examen wordt gedrukt in Arial pt 12 en kent geen vergrotingen (zie: protocol dyslexie VO).
  ASS en AD(H)D protocol
  Leerlingen met een officiële diagnose ASS (Autisme Stoornis Spectrum) en/of AD(H)D (Aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit) krijgen een faciliteitenkaart. Deze leerlingen hebben, indien mogelijk, recht op extra tijd bij toetsen (10 min. voor toetsen van 50 of 60 min., 20 min. voor toetsen van 100 min. en 30 min. voor toetsen van 120 en langer en voor het centraal examen). Dit geldt voor zowel de onder- als bovenbouw en examenklassen.
  In overleg met de zorgcoördinator en ouders/verzorgers wordt bij inschrijving een lijst van aandachtspunten voor docenten opgesteld die via de mentor onder docenten wordt verspreid.
  Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte is een jaarlijks bedrag beschikbaar dat in overleg met school en ouders/verzorgers ingezet kan worden ter ondersteuning van de schoolprestaties van de leerling.
  Het Libanon Lyceum heeft al een aantal jaren goede ervaring met leerlingen met een grote structuurbehoefte binnen het reguliere onderwijssysteem en kiest in overleg met leerling, ouders/verzorgers en eventuele ambulante begeleiding voor een aanpak op maat.