De kwaliteit van het Libanon Lyceum
Ouders en leerlingen hebben niet allemaal dezelfde ideeën over wat de kwaliteit van een school zou moeten zijn. Zelf denken wij daar het volgende over: leerlingen moeten het naar hun zin hebben en prestaties leveren die bij hun mogelijkheden horen. Aangezien dat voor ons de definitie is, houden wij nauwlettend in de gaten of wij aan onze eigen criteria voldoen:
 1. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt elk jaar de resultaten van alle scholen door de scores van de leerlingen af te zetten tegen de adviezen die de basisscholen hebben afgegeven over onze leerlingen. Deze resultaten zijn openbaar en hebben de vorm van een “opbrengstenkaart”. De volgende gegevens zijn op de site van de onderwijsinspectie beschikbaar:
 2. Om het jaar laten we de tevredenheid meten bij de ouders, de leerlingen en het personeel. Dat doen we via een extern bureau dat dezelfde tevredenheidpeilingen afneemt op heel veel scholen in Nederland. Hieronder treft u de meest recente resultaten aan. Wanneer u het hele rapport wilt inzien, kunt u dat kenbaar maken bij de administratie van de school die het u dan toestuurt.
lege kolom
Tevredenheidpeilingen

leerlingen  schooljaar 2011-2012

onderwerp

Peiling 2012

Peiling 2010

Peiling 2008

Peiling 2006

Referentie- groep

Schoolcultuur

7.4

7.8

7.6

7.4

7.1

Imago van de school

7.4

7.6

7.5

7.3

7.0

Docentgedrag

5.8

6.0

6.2

6.0

6.0

Toetsing

6.1

6.3

6.3

6.2

6.5

Veiligheid

6.9

7.0

6.9

6.6

6.7

Contact leiding-leerlingen

6.6

6.2

6.8

6.4

6.0

Informatie

6.4

6.9

7.0

6.6

6.2

Motivatie

-- 

6.7

6.3

6.1

--

Begeleiding

6.3

6.5

6.5

6.2

6.4

Schoolgebouw

7.2

7.3

6.9

6.6

6.3

Toezicht

6.8

6.6

6.9

6.5

6.4

Vensters voor Verantwoording

6.6

6.7

--

--

--

ouders  schooljaar 2009-2010

onderwerp

Peiling 2010

Peiling 2008

Peiling 2006

Referentie- groep

De school

7.7

7.2

7.5

7.1

Toezicht

7.4

7.3

7.1

7.1

Schoolcultuur

7.8

8.0

8.1

7.5

Missie van de school

7.0

7.4

7.5

7.1

Docentgedrag

6.9

7.2

7.3

7.1

Begeleiding

7.0

7.5

7.4

7.1

Veiligheid

7.4

7.3

7.1

6.9

Informatie

7.3

7.3

7.2

6.9

Contact met ouders

7.7

7.9

8.0

7.5

Omgang met elkaar

7.3

7.5

7.6

7.2

Vensters voor Verantwoording

9.4

--

--

9.2

Oordeel Inspectie 2009
Eind januari 2009 heeft de Inspectie onze school beoordeeld door middel van een bezoek (gesprekken met leerlingen, schoolleiding en docenten; lesbezoeken; bestudering van de resultaten). Recent hebben wij de resultaten ontvangen in de vorm van een scoreformulier. Wij zijn heel blij met het resultaat. Het is altijd prettig wanneer er erkenning is voor onze inspanningen en de overheid zo positief over ons (school én leerlingen) denkt.

  In de bevindingen wordt tot uitdrukking gebracht in welke mate de indicatoren bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

  1  Draagt niet of nauwelijks bij;
  2  draagt onvoldoende bij;
  3  draagt voldoende bij;
  4  draagt in hoge mate bij.


   Standaard Kwaliteitszorg

1

2

3

4

1.1

De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten.

 

1.2

De school evalueert systematisch de kwaliteit van het leren en onderwijzen.

 

 

 

1.3

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.

 

1.4

De school borgt de kwaliteit van leren en onderwijzen.

 

 

 

1.5

De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering

van sociale integratie en actief burgerschap, met inbegrip van het overdragen

van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenwerking.

   Standaard Aanbod

1

2

3

4

2.1

Het leerstofaanbod in de onderbouw voldoet aan de wettelijke vereisten.

 

2.2

Het leerstofaanbod in de bovenbouw is dekkend voor de examenprogramma's.

 

 

 

2.3

De school met een substantieel percentage taalzwakke leerlingen heeft bij alle

vakken een leerstofaanbod dat past bij de talige onderwijsbehoeften van deze

leerlingen.

 

2.4

De school heeft een aanbod gericht op bevordering van sociale integratie en

 

 

 

 

 

burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking

 

 

 

 

 

met de diversiteit in de samenleving.

 

 

 

 

   Standaard Afstemming

1

2

3

4

3.1

Het leerstofaanbod maakt afstemming mogelijk op de onderwijsbehoeften van

individuele leerlingen.

   Standaard Tijd

1

2

3

4

4.1

De uitval van geplande onderwijsactiviteiten blijft beperkt.

 

4.2

Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen is beperkt.

 

 

 

   Standaard Stimulering en veilig klimaat

1

2

3

4

5.1

De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en personeel.

 

5.3

De school heeft inzicht in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen

 

 

 

 

 

en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid

 

 

 

 

 

 

op school voordoen.

 

 

 

 

   Standaard Toetsing

1

2

3

4

7.1

De school waarborgt de kwaliteit van het schoolexamen en van andere

toetsinstrumenten.

 

7.2

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures

 

 

 

 

voor het opvolgen van de ontwikkeling van de leerlingen.

 

 

 

 

   Standaard Zorg en Begeleiding

1

2

3

4

8.1

De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen.

 

8.2

De school begeleidt de leerlingen en de ouders/verzorgers bij de keuzes tijdens

 

 

 

 

 

de schoolloopbaan.

 

 

 

 

8.3

De school begeleidt de leerlingen en de ouders/verzorgers bij de keuze van

vervolgopleiding/arbeidsmarkt.

 

8.4

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de

 

 

 

 

 

aard van de zorg die de gesignaleerde leerlingen nodig hebben.

 

 

 

 

8.5

De school voert de zorg planmatig uit.