Opleidingsaanbod
 • huidig 2016-2017
 • toekomstig 2017-2018
Opleidingsaanbod 2016-2017
Toelatingscriteria bovenbouw
 • M4 H4
 • H5 V5
Toelatingsprocedure havo-4 voor leerlingen met een vmbo-tl/mavodiploma:
 • Plaatsing is alleen mogelijk voor leerlingen uit de theoretische leerweg;
 • Plaatsing is mogelijk met een totaal van 42 punten of meer van de eindcijfers op het diploma. Voor de telling van 42 punten tellen alleen 6 vakken waarin centraal examen is gedaan;
 • Bij een totaal van 40 en 41 punten is plaatsing bespreekbaar;
 • Bij een score van minder dan 40 punten is toelating niet mogelijk.
Voor het overige gelden de onderstaande bepalingen:
 • Bij deze meting wordt gekeken naar het diplomaresultaat na het centraal examen 1e termijn;
 • Indien een leerling in meer dan 6 vakken centraal examen heeft gedaan wordt in ieder geval gekeken naar de cijfers voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en de cijfers van de vakken die meegenomen worden naar havo-4;
 • Voor een vak dat meegenomen wordt naar havo-4 dient een voldoende te staan op het vmbo-tl/mavodiploma;
 • Een leerling die vmbo-tl/mavo-4 heeft gedoubleerd wordt afgewezen voor toelating. Dat kan ook gelden voor een leerling die vmbo-tl/mavo-3 heeft gedoubleerd;
 • Een leerling uit vmbo-tl/mavo-4 mag niet doubleren in havo-4;
 • Er vindt altijd een gesprek plaats met de kandidaat voor plaatsing en de decaan en/of de teamleider havo-4/5. De aanwezigheid van ouders wordt daarbij zeer op prijs gesteld. In het gesprek komen leeftijd, motivatie, ervaringen op en van de afdeling/school van vertrek en toekomstperspectief aan de orde. De uitkomsten van het gesprek wegen mee in de beslissing tot toelating.
Het besluit tot toelating wordt genomen door de teamleider van de ontvangende afdeling.
Voor meer informatie en/of een afspraak kan contact opgenomen worden met de teamleider havo-4/5, de heer Claessens op telefoonnummer (010) 4522500 [menukeuze 2] of per e-mail cls@llr.nl.
Toelatingscriteria vwo-5 voor leerlingen met een havodiploma:

Uitgangspunten:
 • Plaatsing is mogelijk met een totaal van 49 punten of meer van de eindcijfers op het diploma. Voor de telling van 49 punten tellen alleen 7 vakken waarin centraal examen is gedaan;
 • Bij een totaal van 47 en 48 punten is plaatsing bespreekbaar;
 • Bij een score van minder dan 47 punten is toelating niet mogelijk.
Voor het overige gelden de onderstaande bepalingen:
 • Bij deze meting wordt gekeken naar het diplomaresultaat na het centraal examen 1e termijn;
 • Indien een leerling in meer dan 7 vakken centraal examen heeft gedaan wordt in ieder geval gekeken naar de cijfers voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde;
 • Voor een vak dat meegenomen wordt naar vwo-5 dient een voldoende te staan op het havodiploma;
 • Slechts bij uitzondering kan in het NT-profiel de eis van een 2e moderne vreemde taal vervallen;
 • Een leerling die havo-5 heeft gedoubleerd wordt afgewezen voor toelating. Dat kan ook gelden voor een leerling die havo-4 heeft gedoubleerd;
 • Een leerling uit havo-5 mag niet doubleren in vwo-5;
 • Een leerling moet in staat zijn om achterstanden met betrekking tot het 8e vak en/of de tweede moderne vreemde taal zelfstandig in te halen;
 • Er vindt altijd een gesprek plaats met de kandidaat voor plaatsing en de decaan en/of de teamleider vwo-4/5/6. De aanwezigheid van ouders wordt daarbij zeer op prijs gesteld. In het gesprek komen leeftijd, motivatie, ervaringen op en van de afdeling/school van vertrek en toekomstperspectief aan de orde. De uitkomsten van het gesprek wegen mee in de beslissing tot toelating.
Het besluit tot toelating wordt genomen door de teamleider van de ontvangende afdeling.
Voor meer informatie en/of een afspraak kan contact opgenomen worden met de decaan mw. Godwaldt op telefoonnummer (010) 4522500 [menukeuze 2] of per e-mail gwl@llr.nl.
Onderwijs in de bovenbouw

Het vierde leerjaar en hoger

Mavo

In mavo-4 (vmbo-theoretische leerweg) zijn 4 sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw. De leerlingen volgen 6 vakken (+ lichamelijke opvoeding). In het gemeenschappelijk deel volgen alle leerlingen Nederlands en Engels. Voor de 2 vakken van het sectorgedeelte en voor de 2 vakken van het vrije gedeelte zijn bepaalde regels opgesteld. Om toegelaten te worden tot havo-4 is een goede mavo-examenlijst voorwaarde en moet een leerling 40 punten of meer hebben behaald. Leerlingen die overwegen na hun mavodiploma door te gaan met havo, adviseren we om samen met ouders/verzorgers te komen naar de informatieavond die we jaarlijks over dit onderwerp organiseren.

Havo/vwo/gymnasium: de Tweede Fase

De leerlingen van de vierde klassen havo/vwo/gymnasium en hoger volgen onderwijs in de zogenaamde Tweede Fase.

Hier vermelden wij enkele hoofdzaken. Tijdens de ouderkennismakingsavonden aan het begin van het schooljaar wordt de structuur uitvoerig toegelicht. De leerlingen ontvangen vóór 1 oktober het Programma van Toetsing en Afsluiting (het PTA) van hun leerjaar. Hierin wordt de gang van zaken uitvoerig behandeld. De PTA’s worden in de klassen toegelicht.

De hoofdzaken van de Tweede Fase

De vakken die de leerlingen volgen zijn verdeeld in drie groepen:

 • de vakken van het gemeenschappelijk deel; deze vakken zijn voor alle leerlingen verplicht;
 • de vakken van het profieldeel: leerlingen kunnen uit vier profielen kiezen: cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid, natuur en techniek. In deze profielen wordt een aantal verplichte vakken gegeven, die een voorbereiding vormen op een vervolgstudie in het hoger onderwijs;
 • in het vrije deel kiest de leerling één vak. De leerling heeft daarbij de keuze uit het aanbod van de school. De vakken worden bij ons op school gegeven volgens een traditioneel lesrooster. Een overzicht van het aantal lessen per vak vindt u in de lessentabel. Wij hebben bewust gekozen voor dit systeem van een zo groot mogelijk aantal lessen. Daardoor is het aantal contactmomenten tussen klas en docent optimaal.

Docenten streven naar variatie in het aanbieden van de stof (klassikaal lesgeven, zelfstandig werken in de klas, werkvormen die een beroep doen op samenwerking enz.). Zo worden de leerlingen optimaal en geleidelijk voorbereid op een meer zelfstandige studiehouding en -aanpak. De mediatheek in de Palestinastraat biedt de leerlingen de gelegenheid om tijdens tussenuren rustig te studeren, met de aanwezige computers te werken, een boek te lenen, een presentatie voor te bereiden enz. Ook tijdens de vaklessen wordt steeds meer gebruik gemaakt van de computers in het computerlokaal.

Vanaf de vierde klas werken de leerlingen aan het examendossier, dat vóór deelname aan het centraal examen moet worden afgerond. Alle vakken in de Tweede Fase behoren tot het examendossier. Sommige vakken kennen alleen een schoolexamen, zoals bijvoorbeeld culturele- en kunstzinnige vorming, algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding enz.

Voor het schoolexamen worden verschillende soorten toetsen afgenomen: examendossiertoetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen. In havo-4 en in vwo-4 en -5 worden ook voortgangstoetsen afgenomen. Deze tellen niet mee voor het examendossier, wel voor de overgang. De vakken Nederlands en Engels, alsmede de profielvakken en vaak ook het vak uit het vrije deel, hebben naast het schoolexamen ook een Centraal Examen dat wordt afgenomen aan het eind van havo-5 en vwo-6.